سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر امام‌(ره‌) در قم‌  
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ 
نائب‌ رئیس‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ نگهبان‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ بازنگری‌ قانونی‌ اساسی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه‌ قضائیه‌  
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ 
نماینده 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ قم‌ 
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دفتر امام‌(ره‌) 
ریاست‌ دفتر در قم  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌ 
نماینده 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌  
نمایندگی‌ در دو دوره‌ متوالی‌ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
‌ قوه‌ قضائیه‌  
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان‌ رهبری‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
نائب‌ رئیس‌ و قائم‌ مقام‌ اجرائی‌ 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه‌ علميه‌ قم‌  
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
نائب‌ رئیس‌ و قائم‌ مقام‌ اجرائی‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ قم‌ 
ریاست 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
------